Hizmet Şartları ve Yasal Sorumluluk

Güncelleme 01.07.2020

Sayın Müşteri,
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İSTANBUL adresinde mukim Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.;

Senet borçlusu ve alacaklısına ilişkin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, adres bilgileri, senet detay bilgileri ve senet alacaklısının IBAN Numarası; Senet Merkezi Ödeme Sistemi üzerinden yapılacak ödeme ve tahsilat işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak kullanmaktadır. Bu kişisel verilerin senet borçlusu veya alacaklısı kişinin Senet Merkezi Ödeme Sistemine girmesi suretiyle elde edilmiştir.

Yukarıda belirtilen kişisel veriler ödeme/tahsilat işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla senet borçlusu/alacaklısı kişi ile paylaşılacaktır.

Kişisel verilerin senet ödeme/tahsilat işleminin yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’nci maddesinin 2’nci fıkrasında c bendinde belirtilen Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak senet borçlusu veya alacaklısının Senet Merkezi Ödeme Sistemine giriş yapması suretiyle otomatik olmayan yolla toplanmaktadır.

Kanun’un 28’inci maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Bankamıza başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere; (a) kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; albarakaturk@hs03.kep.tr KEP adresi, şubelerimiz aracılığıyla yazılı ve imzalı olarak veya noter kanalıyla Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İSTANBUL adresine iletebilirsiniz. Bankamız bu kapsamdaki talepleri, yazılı olarak cevap verecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandırır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.